Bindande anmälan

HEALING

PEDAGOG

®

SE HEALA MÄNNISKAN - RÄTT UTBILDNING I RÄTT TID

Anmälnings- och avbokningsvillkor:

HEALINGPEDAGOG i Sverige® samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Skövde, vilket innebär att all vår verksamhet redovisas till Studieförbundet Vuxenskolan. Vad som nedan beskrivs som "studiecirklar" gäller också kurser, föreläsningar och andra arrangemang.

 

Start och kallelse:

När Du anmält Dig till en kurs, får Du en bekräftelse på Din anmälan. Innan kursen startar får Du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura och kursinformation.

 

Anmälan:

Du anmäler Dig via vår hemsida www.healingpedagog.se eller per mail: info@healingpedagog.se

Din anmälan är bindande!

 

Avgifter om Du återtar Din anmälan eller avbryter deltagandet:

 

Före starten:

Om Du tar tillbaka Din anmälan innan kursen startat tar vi ut en administrationsavgift på 1000 kr, detta för att täcka kostnader för administration, material, och kostnader på kursgården i samband med avbokningen. Om Du tar tillbaka Din anmälan senare än 14 dagar före start är får Du betala hela kursavgiften. OBS! Gäller alla 6 kurstillfällen! HEALINGPEDAGOG® i Sverige har också bindande avtal med kursgårdar, katering, och lokaler vi vistas i under träffarna!

 

Om kursen har börjat:

Om Du avbryter en påbörjad kurs är Du skyldig att betala hela kursavgiften. OBS! Gäller alla 6 kurstillfällen!

Om skälet till att Du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som Du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

 

Ändrade tider:

Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får Du tillbaka hela kursavgiften. Om starten skjuts upp i tiden mer än en vecka har Du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för Dig väsentligt sätt.

 

Övrigt:

Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår i kursavgiften om inget annat anges.

En studietimme omfattar 45 minuter om inget annat anges.

Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras lagstadgad påminnelseavgift!

 

Minst 100 % närvaro erfordras vid diplomering och certifieringskurser.

Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under kursen.

 

Motsvarar inte kursen vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Information enligt PuL (Personuppgiftslagen). För att underlätta vår administration IT-behandlar vi Dina personuppgifter. Uppgifterna kan vi också komma att använda för att sända Dig information om kommande verksamhet. Information kommer givetvis inte kunna användas av andra än HEALINGPEDAGOG i Sverige® och Studieförbundet Vuxenskolan. Vänligen meddela oss skriftligen om Du motsätter dig sådan användning av Dina personuppgifter.

 

Personnummer:

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

 

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

 

Utöver Folkbildningsrådet och SCB enligt ovan kommer Ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än SV, Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Om Du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge Ditt personnummer så ber vi Dig ta kontakt med den SV-avdelning eller HEALINGPEDGOG i Sverige® som arrangerar kursen eller arrangemanget.

 

HEALINGPEDAGOG® i Sverige 2014-2018